Přihlašování spuštěno a aktualizovány informace o startovném. ∴ Více na stránce Nejnovější zprávy.
Často
kladené
dotazy
Nejnovější zprávy
Přihláška účastníka
Seznam přihlášených
Návštěvní
kniha
Videoklip
Běž
bvvs[@]vyskovnice[.]cz

Přihláška na 24. ročník pochodu BVVŠ

Registration form for the 24th BVVŠ

Vyplň prosím správně tento formulář. Osobní údaje v něm uvedené budou použity pouze k identifikaci účastníka, statistickému vyhodnocení, jednorázovému pojištění a kontaktování účastníků organizátorem před, během a po akci. Please fill in the form correctly. Personal information will be used only for persons identification, statistical assessment, single-term insurance and contacting persons by organizers before, during and after the event.Povinné údaje

Required information

Údaje budou využity k organizačním účelům (jednorázové pojištění, statistické vyhodnocení apod.) a k jednoznačné identifikaci v seznamu Pokořitelů Brna.

The data will be used for organizational purposes (insurance, statistical ANALYSIS, etc.) and to unique identification in the list of Brno Conquerors.


Jméno Given name:
Příjmení Family name:
Údaje zadej tak, aby se tvar "Jméno Příjmení" mohl vyskytnout v 1. pádě na diplomu (tj. používej velké pouze počáteční písmeno a diakritiku). Pokud již jsi v seznamu Pokořitelů Brna pod jiným jménem, kontaktuj prosím organizátory e-mailem (pochod[zavináč]vyskovnice[tečka]cz).

If you are listed in the list of Brno Conquerors under different name, please contact organizers at pochod[at]vyskovnice[dot]cz. Datum narození Date of Birth (DD-MM-YYYY): - -

Adresa bydliště (ulice, obec, PSČ) Home address (Street, City, Zip code):

Stát Country:
E-mail:


Nepovinné údaje

Optional information

Můžeš si zvolit přezdívku (max 20 znaků), kterou budeš při pochodu používat. Na její volbu se vztahují stejná omezení jako na název týmu (viz níže) You can choose your nickname (max 20 characters) which you will use for addressing you during the event. The nickname is constrained by the same rules as the team name (see bellow):

Chceš používat přezdívku místo jména k identifikaci na webu? Do you wish to use your nickname instead of your name:
ano / yes ne / no

Pohlaví Sex: muž / male žena / female

Okres bydliště (CZ/SK) :
Okres bydliště (pokud je mimo seznam):


Heslo pro přístup k údajům

Password (to access your data ...)

Organizátoři se mohou k heslu dostat, proto nepoužívej heslo užívané jinde. The organizers have access to the passwords, therefore it is recommended not to use a password used elsewhere.
Heslo Password: (max. 12 znaků max. 12 characters)

Znovu heslo Retype password:


Následující část přihlašovadla je možno měnit až do konce registrace (po přihlášení).

The following part can also be filled in after you complete the registration process and sign in.


Do you want the paperwork in English?


VOLBA NÁROČNOSTI

THE CHOICE OF DIFFICULTY

Kterou trasu si nejpravděpodobněji zvolíš? Na všechny trasy je limit 24 hodin. Trasa Rh++ bude otevřena pouze v případě dostatečného zájmu. Which route will you choose most probably? The time limit for all routes is 24 hours. The route Rh++ will be open in case of sufficient demand only.

PŘÍSLUŠNOST K TÝMU

TEAM MEMBERSHIP

Uveď jméno týmu, se kterým jdeš; založ jej, pokud to tví spoluchodiči ještě neudělali. TOTO JE JEDINÝ ZPŮSOB, JAK ZARUČIT, ABYSTE VYRAZILI VŠICHNI SPOLU (čas bude určen organizátorem v týdnu před začátkem akce).

Find your team or create a new one in case that your march-mates have not done so yet. IT IS HEREBY GUARANTEED THAT ALL MARCH-MATES WILL START AT THE SAME TIME (the precise time will be determined by organizers during the event’s week).

Název týmu / Team name
  jiná / other:
Prosíme, zdrž se nevhodných či urážlivých výrazů v názvu. Nepřijatelné jsou taktéž reklamní, politické či náboženské slogany. Please, refrain from vulgar and offensive expressions in the title. Any commercial, political or religious slogans are inappropriate as well.
Pokud nechceš patřit k týmu, zvol "(jiná)" a pole nechej prázdné.

If you do not wish to be a member of any team, choose "(jiná)" in the left field and leave right field empty.
ROLE ÚČASTNÍKA POCHODU

PARTCIPANT'S ROLE

Jsi-li jednotlivec, týkají se tě níže uvedená pravidla pro zmocněnce týmu.

If you do not belong to a team, the rules bellow for team representatives apply to you too.V době uzávěrky přihlašování (27.5., 0:00) musí být v každém týmu zmocněnec, který uvede kontakt na svůj mobil. Pokud to máš být právě ty, připrav se na následující role:

By registration deadline (27th May, 0:00), each team has to have a representative who has filled his mobile number into the registration form. Other responsibilities of the representative include:

 • Platič: Startovné za celý tým dohromady budeme chtít právě od tebe. Payment: pay the entry fees for the whole team.
 • Administrátor: Na startu převezmeš přihlašovadlo, necháš ho všemi členy týmu podepsat a vrátíš ho organizátorům. Administration: pick up the subscription list at the start, let it signed by other team-mates and return it to organizers.
 • Informátor: V případě naší potřeby zjištění stavu tvého týmu se s tebou pokusíme telefonicky spojit. Musíš tedy znát kontakty na ostatní členy týmu pro případ rozdělení. Naopak v případě problému nás kontaktuj za svůj tým. Information: During the march, organizers may contact you regarding your team (e.g. for your position and remaining team size). On contrary, you can contact organizers if you encounter any problem. Be prepared! If the team has split, have mobile phone contacts of your team-mates to stay in touch with them!
 • Vodič: Snaž se držet tempo s ostatními a kontaktovat nás v (nouzovém) případě, že nevíš kudy. Ostatní v tomto spoléhají na tebe. Guide: try to keep the pace of others and contact us in the rare case if you do not know where to go. Others rely on you.
 • Krotitel chodičů: Obecně budeš za svůj tým dbát na bezpečnost účastníků a dodržování pravidel (pohyb po silnici, zachování čistoty v lese, zákaz kouření, dodržování trasy a podobně). March-mate couching: Generally, you will take care about safety of your march-mates and compliance (walking along the road, no smoking and littering in forests, following the Route, etc.).

Budeš zmocněncem svého týmu? Nezaklikávej, pokud jsi jednotlivec. Are you representative of your team? Click only if you are in a team.   ano / yes
  ne / no

 • Pokud jsi zmocněncem týmu nebo jednotlivcem, uveď svoje telefonní číslo, na němž budeš v průběhu pochodu k zastižení. Číslo po pochodu vymažeme z databáze.

  If you are a team representative or a non-team participant, please fill in your phone number which you will carry with you. After the march, your phone number will be deleted from database.

 • Pokud ne, uvědom si, že váš zmocněnec přebírá zodpovědnost za dodržování pravidel celým vaším týmem. Dbej tedy jeho pokynů.

  If no, please be aware that your representative is responsible for your team and team behavior. Then, obey to his/her instructions.EKOLOGICKÁ HLEDISKA POCHODU

ECOLOGICAL ASPECTS

V letošním roce chceme podpořit různým způsobem snížení ekologického zatížení. Z toho důvodu tě žádáme, abys s sebou měl dosažitelý sáček na odpadky a snažil se sbírat i odpad po ostatních účastnících před tebou. Kromě toho je naší snahou minimalizace kelímkového odpadu. Pro letošek budou použity pouze kelímky ze starších (poměrně velkých) zásob a od příštího roku předpokládáme, že tato položka ji nadobro zmizí. Z toho důvodu doporučujeme získat skládací kelímek s logem BVVŠ za příplatek 40 Kč ke startovnému (doplatí se na startu).

Our aim for this year's event is to reduce the ecological impact in several ways. For this reason, we ask you to carry a rubbish bag with you to enable you to pick the rubbish along the route even from your predecessors. Besides that we try to minimize the waste of plastic cups. For this purpose we recommend to get a folding cup with the logo of BVVŠ, for the charge of 40 Kč added to the starting fee (payed at the start venue). Máš o kelímek zájem?

Do you want this cup?

  ano / yes
  ne / no

MOŽNOSTI V AREÁLU STARTU A CÍLE

START AND FINISH FACILITY OPTIONS

V místě startu a cíle je hospoda, která ale trvale nenabízí jídlo, tudíž je nutno si jej v ní předem objednat. V případě zájmu můžeš ve vzkazu organizátorům (v závěru dotazníku) uvést, o jaké jídlo bys měl zájem. Jedná se o předběžný průzkum, závazně se to bude řešit v květnu. Despite the start venue is by the pub, there is no permanent offer of food unless preordered. In case of your interest announce your preferred meal in the comment at the end of this questionnaire. This is only a preliminary survey and it will be solved more precisely in May.


Máš zájem o jídlo na startu? Do you want to get food at the start?
Máš zájem o jídlo v cíli? Do you want a food in the finish?

V cíli je možné přespat, sprcha s teplou vodou je k dispozici. Základní cena je 100 Kč, může se však snížit na 50 Kč v případě vyššího počtu nocležníků. You can overnight in the finish venue, the shower with warm water is available. The price varies from 50 to 100 CZK, depending on the number of overnighters.

Máš zájem o nocleh v cíli? Do you want to overnight in the finish?

SCHOPNOSTI A ZKUŠENOSTI

SKILLS AND EXPERIENCE

Jaký je tvůj dosavadní nejdelší pochod během 24 h (v km)? What is the longest distance you have ever walked within 24 hours (in km) so far?

Pokolikáté se účastníš BVVŠ? The number of your attendances at BVVŠ (incl. this). 

Kolik jsi nejvíce ušel na BVVŠ? What is the longest distance you have ever walked at BVVŠ? 

Pro vylepšení organizace na kontrolách bychom rádi znali tvůj odhad, jak dlouho ti asi bude trvat prvních 50 km (zaokrouhli na celý počet hodin). Zadej "N" pro případ, že předpokládáš nedosažení 50 km.

In order to improve the organization at checkpoints, we would like to know your estimated time to conquer first 50 km (rounded in hours)? If you do not expect to walk/run 50 km, mark the field with "N".


Hodláš podstatnou část trasy (20 km a více) běžet? Are you planning to run a significant (> 20 km) part of the route?   ano / yes   ne / no
Hodláš běžet počátečních 15 km? Are you planning to run first 15 km?   ano / yes   ne / no

ZÁJMY

INTERESTS

Pokud chceš, uveď, které z uvedených patří mezi tvé oblíbené aktivity:

You can check your favorite activities:

5 Beskydských vrcholů či B7
Brněnská výškovnice
terénní šifrovačky outdoor puzzlehunt
závody v přežití survival races
ČS 1000 / ČSUT
terénní dálkový běh cross-country ultra-trail
Tisícovky Thousanders 
sběr turistických známek tourist stamps collecting
akce IVV
zeměskrýšování geocaching

jiné turistické činnosti other tourist activities:


Co chceš vzkázat organizátorům (pozor, dotazník není anonymní)? Do you have any comments/notes to organizers (be alert, the survey is not anonymous)?Kontrolní otázka

Checking question

Jaké je jméno nejsevernější vesnice, kterou pochod prochází?

What is the name of the northernmost village that the route of BVVŠ passes:Než odešleš přihlášku, seznam se s Pravidly pochodu.
Po odeslání přihlášky dostaneš automatické potvrzení na emailovou adresu.

After submitting, you will receive an automatic notification to the provided email address.Akci pořádá

za podpory

v rámci akcí

Partneři akce: